Language:

fi en

Mikä on 3r

3R-periaatteen tavoitteena on eläinten korvaaminen eläinkokeissa eläinkokeettomilla menetelmillä tai/ja lähestymistavoilla (Replacement), eläinten käytön vähentäminen eläinkokeissa (Reduction) ja eläinten hyvinvoinnin parantaminen eläinkokeissa (Refinement). Korvaaminen, vähentäminen ja parantaminen tulee ottaa huomioon kokonaisuutena kutakin eläinkoetta suunniteltaessa. 3R-periaatteiden soveltaminen on Suomen lain ja EU-direktiivin mukaisia lainsäädännöllisiä periaatteita tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta.

Englantilaiset tutkijat William M.S. Russell and Rex L. Burch  määrittelivät 3R-periaatteen vuonna 1959 julkaisemassaan kirjassa “The Principles of Humane Experimental Technique” (Alternatives to laboratory animals: ATLA 43(5):P59-P60, DOI:10.1177/026119291504300518).

3R-periaatteet ja niiden noudattamisen vaikutukset tutkimukseen

replacement.svg

Korvaaminen

Replacement

Määrittely

Eläinten käytön sijasta käytetään kokonaisuudessaan tai osittain aina kun se on mahdollista tieteellisesti luotettavaa menetelmää, lähestymistapaa tai testausstrategiaa, johon ei liity elävien eläinten käyttöä.

Menetelmät

Korvaavia menetelmiä ovat esimerkiksi ihmiskudos ja soluviljelmät (in vitro), tietokonemallinnusmenetelmät (in silico), menetelmät ja teknologiat pohjautuen biokemiallisiin määrityksiin kuten synteettisten (makro)molekyylien käyttö (in chemico), ”omics” teknologia, ja olemassa olevaan tietoon pohjautuvat menetelmät, kuten kvantitatiivinen rakenne-aktiivisuusanalyysi (QSAR) ja ”read-across” menetelmät.

Hyödyt

 • Elävien eläinten käyttäminen voidaan korvata muilla menetelmillä. 
 • Edistää uusien kudos-, elin- ja tautimallien kehittämistä ja käyttöönottoa korvaamaan koe-eläinten käyttöä joko kokonaisuudessaan tai osittain.
 • Saadaan molekyylitason tietoa esim. signaalivälitysreiteistä, avaintapahtumista (key events) ja mekanismeista.
 • On yhtenevä nk. Next Generation Risk Assessment -strategian kanssa.
reduction.svg

Vähentäminen

Reduction

Määrittely

Tutkijoiden on käytettävä eläinkokeissa kokeen tavoitteita ja tieteellisen luotettavuuden vaarantumatta niin vähän eläimiä kuin on mahdollista

Lisäksi tulee maksimoida yksittäisestä eläimestä saatu informaation määrä.

Menetelmät

 • Koesuunnittelu

 • Tilastolliset menetelmät

 • Saman koejärjestelyn hyödyntäminen useassa projektissa jakamalla kudoksia ja elimiä.

 • Eläinten uudelleen käyttäminen silloin kun se ei heikennä tieteellistä objektiivisuutta tai aiheuta eläinten hyvinvoinnin heikkenemistä.

 • Tutkimuksesta kerätään kaikki mahdollinen tieto: kliiniset oireet, eläinten painot, ruoan ja juoman kulutus, hematologia, kliininen kemia, patologia, histopatologia, metabolomiikka, proteomiikka, transkriptomiikka sekä biomarkkerit

Hyödyt

 • Edistää eläinkokeiden tarkkaa suunnittelua ja analysointia sekä arviointia kokeen merkityksestä uuden tiedon lisääjänä.
 • Olemassa olevaa materiaalia voidaan käyttää uuden tutkimuskysymyksen tukena.
 • Vaikuttaa koe-eläinmääriin vähentävästi.
refinement.svg

Parantaminen

Refinement

Määrittely

Eläinten kasvatuksen, pidon ja hoidon sekä toimenpiteissä käytettävien menetelmien parantaminen siten, että eläimille mahdollisesti aiheutuva kipu, tuska, kärsimys tai pysyvä haitta vältetään tai se saadaan mahdollisimman vähäiseksi. 

Parantamisen velvoite pitää sisällään myös eläinten pidon ja hoidon kehittämisen siten, että eläimillä olisi hyvä elämä syntymästä kuolemaan.

Menetelmät

 • Eläimiä ylläpidetään olosuhteissa ja tiloissa, joissa ne voivat toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään.
 • Henkilökuntaa koulutetaan hoitamaan ja käsittelemään eläimiä asiantuntevasti.
 • Eläinten totuttaminen henkilökuntaan, käsittelyyn ja koejärjestelyihin.
 • Käytetään asianmukaista kivunpoistoa ja nukutusta.
 • Parannetaan koetekniikoita.
 • Käytetään ei-invasiivisia menetelmiä.
 • Valitaan tutkimukseen parhaiten soveltuva eläinlaji.

Hyödyt

 • Edistää eläinten hyvinvointia ja vähentää kärsimystä.
 • Edistää uusien hyvinvointia lisäävien menetelmien kehittämistä.
 • Vaikuttaa koe-eläinmääriin vähentävästi.
 • Lisää tutkimuksen tulosten luotettavuutta.

Lainsäädäntö ja viranomaistoiminta

Laki tieteellisiin ja opetukseen käytettävien eläinten suojelusta (497/2013) sitä tukeva asetus (564/2013) tulivat Suomessa voimaan vuonna 2013. Molemmat pohjautuvat vuonna 2010 voimaan tulleeseen eurooppalaiseen direktiiviin (2010/63/EU). Näissä säädöksissä määritellään myös tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunta (TOKES), jonka tehtävänä on edistää 3R:n periaatteen toteutumista.

TOKES on määritellyt, että eläimen hyvinvointi perustuu eläimen omaan kokemukseen sen omasta psyykkisestä ja fyysisestä olotilasta. Eläimen hyvinvointiin vaikuttavat sen mahdollisuudet sopeutua ympäristön tapahtumiin ja olosuhteisiin. Koe-eläinten hyvinvointiin vaikuttavat perimä ja siihen mahdollisesti tehdyt muutokset, terveydentila, elinympäristö, hoito sekä koetoimenpiteet. Koe-eläimen elämän tulisi olla mahdollisimman hyvä syntymästä kuolemaan. Lainsäädäntö edellyttää, että tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettäville eläimille aiheutetaan mahdollisimman vähän kipua, tuskaa, kärsimystä tai pysyvää haittaa.